Back to Top

ENTLEBUCHER SENNENHUNDE

VON DER FAMILIE KIRCHNER AUS DEM ZELLERTAL

Gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is een automatische vertaling van www.deepl.com. In geval van twijfel geldt de Duitse versie.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen. (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Else Kirchner

Am Wiesengrund 19
94256 Drachselsried
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Soorten gegevens die worden verwerkt:

- Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bv. tekst, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
- Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna noemen wij de betrokkenen ook gezamenlijk "gebruikers").

Doel van de verwerking

- Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting/marketing
 

Gebruikte terminologie

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

Voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Relevante rechtsgrondslag

Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, lid 1, onder a) en art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden is art. 6, lid 1, onder b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is art. 6, lid 1, onder c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.
 

Samenwerking met verwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van art. 6, lid 1, letter b DSGVO), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "overeenkomst tot opdrachtverwerking", gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

Overdrachten naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO worden gehaald. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betrokken gegevens worden verwerkt en om hierover te worden geïnformeerd en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen overeenkomstig artikel 15 van de GDPR.

Je hebt volgens. Artikel 16 van de GDPR, heeft u het recht te verzoeken dat de gegevens die u betreffen worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met artikel 17 van de GDPR hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden gewist, of anders, in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met art. 20 van de GDPR en om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

Recht van herroeping

U hebt het recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO verleende toestemming voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame.

 

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn of haar browser sluit. De inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een login jam kan bijvoorbeeld in zo'n cookie worden opgeslagen. Cookies die opgeslagen blijven zelfs nadat de browser is gesloten, worden "permanent" of "persistent" genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die wordt gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (anders, als het alleen zijn cookies zijn, worden ze "first-party cookies" genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit toelichten in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, worden zij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Let op: niet alle functies van deze online aanbieding kunnen dan worden gebruikt.

 

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online-aanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-gegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit onlineaanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met art. 28 DSGVO (totstandkoming van een overeenkomst). Art. 28 DSGVO (sluiting van de overeenkomst voor de verwerking van bestellingen).

 

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of liever onze hosting provider, verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens die voor bewijsdoeleinden verder moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

 

Neem contact op met

Bij contact met ons (bijv. per contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt voor de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking daarvan op grond van art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een customer relationship management systeem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare organisatie voor het aanvragen van informatie.

Wij verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar; bovendien gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons onlineaanbod gebruiken wij inhoud of dienstaanbiedingen van derden op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) om door derde aanbieders aangeboden inhoud of diensten, zoals video's of fonts (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren.

Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kennen, want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

YouTube

Wij integreren de video's van het platform "YouTube" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google lettertypen

Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Wij integreren de functie voor de herkenning van bots, bijv. voor invoer in onlineformulieren ("ReCaptcha") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook social plugins

Wij gebruiken sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd. DSGVO) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door deze laatste in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.